AS Roger Jensen Trading Company Ltd – Tekeste Tesfamicael

I juli 2018 ble Svein Moen via selskapet Svein Moen Holding av CEO Roger Jensen engasjert i et forsøk på å inndrive NOK 46 Mill etter salg av 83 Iveco Lastebiler, 15 Sam traktorer, div gravemaskiner hjullastere og reservedeler

Tekeste Tesfamicael er en Norsk Eritreer som i mange år har kjøpt second hand utstyr av AS Roger Jensen Trading Company Ltd, men i langt mindre skala. Tekeste Tesfamicael er tett knyttet opp mot det Eritreiske regimet og har videresolgt utstyret til regimet med stor fortjeneste..

Ved gjennomgang av saken ser vi tidlig at AS Roger Jensen Trading Company Ltd. har vært utsatt for et bevist bedrageri. Måten det ofte gjøres på at man bygger opp tillit over tid, man gjennomfører mange små handler man betaler for, før man legger inn en gigant ordre de aldri har tenkt å betale for.

AS Roger Jensen Trading Company Ltd har i flere år blitt lovet betaling uten at Tekeste Tesfamicael kan dokumentere at han har gjort noe for å inndrive pengene vis a vis det Eritreiske regimet.

Den 24. September 2019 ble anmeldelse i saken oversendt politiet.

Ikke uventet ble saken av politiet den 24 Januar-2020 henlagt med følgende begrunnelse: “Saken henlegges på grunn av manglende kapasitet nå” . På grunn av arbeidsmengden i strafferettspleien må det dessverre skje nødvendige prioriteringer av hvilke saker som kan behandles.

Klage over henleggelse ble den 14. Februar 2020 oversendt Statsadvokaten i Sør-Øst Politidistrikt. I klagen henviser advokatfullmektig Jonas Brandal til Straffelovens §372 som omhandler grovt bedrageri. Det er kjent gjerningsmann, som er tilknyttet et kjent organisert miljø. Etter Riksadvokatens rundskriv nr. 3/2016 er henleggelse grunnet kapasitets hensyn kun begrenset til sak med “Ukjent gjerningsmann” I angjeldende sak er gjerningsmann kjent.

Den 9 Juli 2020 ble klage over Statsadvokatens opprettholdelse av henleggelse oversendt Riksadvokaten m/vedlegg

I juli-2020 ble Proba samfunnsanalyse sin rapport på bestilling av Kunnskapsdepartementet offentliggjort. Denne rapporten tar for seg flyktningers levekår etter ankomst til Norge. Rapporten underbygger det faktum som er beskrevet i anmeldelse til politiet 24 September-2019. Denne rapporten ble den 9 Juli-2020 oversendt Riksadvokaten

https://proba.no/rapport/press-og-kontroll-en-studie-av-okonomisk-ideologisk-eller-religiost-press-med-utspring-i-opprinnelsesland-rettet-mot-personer-med-innvandrerbakgrunn-i-norge/

Den 27 Juli-2020 fulgte avisen Vårt land opp hvor de intervjuer Hilde W. Heimdal, leder for organisasjonen “Mødre for fred”. I 2017 anmeldte “Mødre for Fred” Eritreiske Informasjonsforbund v/Abraham Woldu & Yonas Tesfay for ulovlig skatteinnkreving på Norsk jord på vegne av det Eritreiske regimet.

8 måneder etter at anmeldelse ble sendt henla Oslo PD anmeldelsen. Seksjonsleder ved Økonomi og Finans avsnittet, Oslo PD uttalte til Vårt Land at politiet i sakens anledning gjennomførte møte med Utenriksdepartementet som skulle følge opp saken vi sine kanaler. Man kan jo spørre seg når begynte UD å etterforske organiser kriminalitet?

21 September-2020 opprettholder ovenfor Riksadvokaten Statsadvokatens i Vestfold, Telemark og Buskerud beslutning om henleggelse jf Påtegningsark nr. 01/07

Ny klage oversendes Riksadvokaten den 26 September-20 med komentarer til Statsadvokatens begrunnelse jf Påtegningsark 01/07

8 Oktober-2020 mottar vi 4 bankutskrifter fra Tekeste Tesfamicael sin bankkonto. Dette er bankutskrifter som gjelder 4 måneder mottar Tekeste Tesfamicael ca NOK 50 Mill fra det Eritreiske regimet, herunder Departement of Finance, og Embassy of Eritrea.

Det er helt klart for oss at Tekeste Tesfamicael har en betydelig rolle i det Eritreiske Regimet i Asmara i den forbindelse har en større rolle i regimets hvitsaskingsoperasjon.

Man kan jo også stille spørsmål ovenfor DnB! Hvorfor er ikke disse transaksjonene flagget?

Spørsmål om hvitvasking og DnB sin rolle ble i E-post til Politiadvokat Magnus Engh Juel i Økokrim stilt. E-post utvekslingen er gjengitt i sin helhet nedenfor.

Fra: svein.moen@ymail.co,

Sendt: 22. Oktober 2020 21:11Til: Magnus Engh Juel  Magnus.Engh.juel@politiet.no

Emne: Ad. Tidligere Korrespondanse

Hei Magnus,

Vedlegger kopi av vår prosesskrift til Riksadvokaten m/vedlegg

Dette omhandler henlagt anmeldelse av PFDJ medlem Tekeste Tesfamicael som vi anmeldte i September 2019 for grovt bedrageri av NOK 46 Mill.

Politiet valgte å henlegge dette bedragerietgrunnet «Arbeidsbyrden i Strafferettspleien, hvor man må gjøre prioriteringer. Sør Øst PD sine prioriteringer var da å pågripe 2 kebab kokker som angivelig skulle ha mottatt kr. 100 000,- i korona støtte og brukt disse pengene på andre formål enn hva dette var øremerket til. Med seg på laget hadde 2 tjenestemenn fra Drammen politistasjon med en avdelingsleder samt 2 tjenestemenn fra Økokrim, samt VG på slep som kunne dokumentere politiets «resolutte» handlekraft.

Angjeldende sak er til behandling hos Riksadvokaten hvor Riksadvokaten den 12.10.20 oversendte 2 påtegningsark til Statsadvokatene i Buskerud Telemark og Vestfold Statsadvokatembete.

Vedlegger vårt prosesskrift med vedlegg..

Som politiadvokat i Økokrim ber jeg deg om å kommentere vedlegg til vårt prosesskrift.

Jf vedlagte 4 kontoutskrifter som er vilkårlig plukket fra en 2 års periode ar anmeldte Tekeste Tesfamicael mottatt nærmere NOK 50 mill fra ett av de verste diktaturer i verden uten at disse transaksjonene av DnB har blitt flagget.

Hadde dette vært et enkeltmannsforetak drevet av en etnisk norsk borger hadde vedkommende hatt besøk av Deres kollegaer før pengene rakk å komme inn på konto.

Mener du fortsatt at Tekeste Tesfamicael ikke er verd en etterforskning, eller er Sør Øst PD sine prioriteringer fortsatt gjeldende.

Det er viktig å påpeke at Tekeste Tesfamicael aldri har levert et regnskap for sitt enkeltmannsforetak selv om selskapet er registrert i Norge og har Norsk bankforbindelse, DnB

Fra: Magnus Engh Juel Magnus.Engh.Juel@politiet.no

Emne: Ad. Tidligere korrespondanse

Dato: 30 Oktober 2020 kl. 13:26

Til: svein.moen@ymail.com

Hei,

Viser til henvendelse nedenfor. Etter det opplyste er saken henlagt av lokalt politidistrikt. Rette vedkommende for din henvendelse synes derfor å være påtaleansvarlig i det lokale politidistriktet.

Mvh

Magnus Engh Juel

Politiadvokat

ØKOKRIM

Miljøkrimavdelingen

Telefon (+47) 91 30 97 64

E-post: Magnus.Engh.Juel@politiet.nowww.okokrim.no

Ved påtegningsark nr. 01/09 avviste Statsadvokat Håvard Kalvåg ved Vestfold Buskerud og Telemark Statsadvokatembete påny å gjenoppta anmeldelse.

Klage over avvisning av tredjeinstansklage ble den 3 November 2020 oversendt Statsadvokaten i Vestfold, Buskerud og Telemark med kopi til Riksadvokaten. vi har i prosessen hele veien lagt til nye anførsler og beviser. Ved denne klagen vedla vi et utdrag av Tekeste Tesfamicael sine selvangivelser som viser et stort misforhold mellom inntekt, innskudd på bankkonti og hva som er oppført på selvangivelsen. Det er i tillegg til bedrageri av NOK 46 Mill er det avdekket hvitvasking av store pengebeløp på vegne av det Eritreiske regimet. Tekeste Tesfamicael har hatt en langt større rolle i det Eritreiske regimet operasjoner i Norge enn vi først antok. I tillegg til ovenfor nevnte har han gjort seg skyldig i brudd på regnskapslov, skattelov, lov om merverdiavgift og lov om revisjon. Tekeste Tesfamicael.

Vi er nå prisgitt Riksadvokatens behandling av saken. Det vi vet hadde denne kriminaliteten blitt utført av en etnisk Norsk forretningsmann ville politet pågrepet, siktet å fått vedkommende dømt! Strafferammen for organisert kriminalitet er 21 års fengsel.

Riksadvokaten har i påtegningsark 01.11 avvist klagen, henviser til Straffeprosesslovens §59 a første ledd, Samt adgangen til å reise privat straffesak jfr lovens kapittel 28. – Ansvarsfraskrivelse?

Vi slipper ikke saken så lett!

I februar-2021 innleder vi et samarbeid med Document.no Vi har etter vi startet å etterforske denne saken vært i kontakt med flere mainstream media uten at de ønsket å skrive et ord om denne saken. Fikk først kontakt med Kent Andersen i Document.no som førte oss videre til journalist Geir Furuseth. Dette satte fart i sakene. i den forbindelse ble den 28.02.2021 første program i serien sendt.

Vårt naive Norge

Oversettelse

Kontakt med Økokrim

Den 25 Mars-2021 kontaktet nyhetsredaktør Geir Furuseth, Document.no, Økokrim pr e-post hvor spørsmål om Tekeste Tesfamical sitt enkeltpersonforetak, Tekeste Brukt/Nytt Maskineri Eksport vedrørende innbetaling fra det Eritreiske regimet i tidsrommet 20.03.2010 – 31.12.2012 på over NOK 50 mill.

Enkeltpersonforetaket som ble stiftet i 2005 har aldri levert noe regnskap, ei heller blitt revidert av revisor selv om revisjonsplikt utløses ved en omsetning som overstiger NOK 5 mill. Skatt og moms er det usikkert om i det hele tatt er betalt i det det ikke foreligger noe regnskap.

Vi har ikke kommet over noen faktura fra enkeltpersonforetaket som underbygger det faktum at disse transaksjonene har direkte tilknytning til foretakets virksomhet som er kjøp og salg. Vi kan ikke se at disse transaksjonene, innskuddene på over NOK 50 mill er knyttet til noen handel.

Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, avdelingsleder Enheten for finansiell etterretning EFE, Økokrim- svarer via sivil ansatt senior rådgiver Andreas Lund

Virksomheter som er rapporteringspliktige iht hvitvaskingsloven må selv svare for hvordan de etterlever regelverket

Rapporter fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven har Økokrim ingen anledning til å uttale oss om, da vi er underlagt taushetsplikt om disse

Generelt pleier Økokrim verken å bekrefte eller avkrefte om vi har mottatt anmeldelse, eller etterforsker en sak.

Kommentar til Økokrim sitt svar

Det faktum at den Norske Stat har investert flere titals millioner i systemer som skal forebygge hvitvasking og terrorfinans er lite betryggende når rapporteringsplikten blir gitt kun til banker, finansinstitusjoner og betalingsforetak. Det blir som bukken passer havresekken.

Som særorgan kan Økokrim iverksette egen etterforskning etter blant annet tips. Som det fremgår underrettet vi første gang Økokrim om denne saken 03.02.2020. Vi kan med en gang si at Økokrim overhode ikke har foretatt seg noe i denne saken hverken opp mot DnB som ikke flagget disse transaksjonene. I den forbindelse ikke overholdt sin rapporteringsplikt etter forskriftens §4-9 høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering/ forsterkede kundetiltak.

Ei heller mot enkeltpersonforetaket Tekeste Brukt/nytt Maskineri, Eksport.

Konklusjon

Vi forutsetter at Økokrim har konkludert med at disse transaksjonene er uproblematiske og i den forbindelse ikke utløser noen etterforskning , selv om de strider mot forskriften §4-9 og kommer fra et høyrisikoland.

Finanstilsynet, Seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak.

Med bakgrunn av dette arrogante svaret fra Økokrim kontaktet vi den 30 Mars-2021 Finanstilsynet, Seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak for å få en uttalelse i sakens anledning.

Det gjenstår å se hva Finanstilsynet svarer. Med tanke på at det organ som skal forebygge og etterforske hvitvasking og terrorfinans sitter på sin breie bak og ikke gidder å løfte en finger. Her bør POD gå inn å rydde opp i egen organisasjon. Dette er for dårlig.

Svar fra Finanstilsynet

Den 8 April-2021 mottok vi svar fra Finanstilsynet med saksnummer 21/4036

Svaret er som forventet er et tåke-svar og en ny ansvarsfraskrivelse fra en etat som lager et hvitvaskings regime tilpasset EU/EØS som griper inn i den vanlige borgers daglige kontakt med den bank finansieringsinstitusjoner man er tilknyttet.

Det at denne saken ikke har blitt etterforsket reiser spørsmål rundt hensiktsmessigheten og ikke minst oppfølgingen v regelverket for hvitvasking. Selv ved etablering. av en vanlig privatkonto er det jo lagt opp til et massivt byråkratisk saksbehandlingsregime, som blant annet knytter seg til finansielle transaksjoner til/fra utlandet, samt med hvilke personer eller firma som i så fall er involvert.

Vårt svar til Finanstilsynet 9 April-2021

I denne saken kan vi ikke se at noen myndighet har stilt noen som helst spørsmål , ei heller de mest basale. Dette finner vi så oppsiktvekkende at vi blir nødt til å legge det frem i media, og høre om landets lovgivere finner denne ansvarsfraskrivelsen og ikke-midt-bord-holdningen betryggende.

Trafikk på nettsiden uten Ip-adresse

Vi har den senere tiden oppdaget en økende trafikk på vår nettside av en Norsk bruker uten Ip-adresse. Vi har i vårt brev til Riksadvokaten den 22.11.20 beskrevet PST-Samlerapport E2013-20 i klare ordlag. Denne rapporten var skrevet av en politioverbetjent med tunnelsyn, som kun etterforsket ulovlig eksport av “militært” utstyr til Eritrea under FN`s våpenembargo. Hvitvasking som fremkom helt klart i rapporten, ble beskrevet, men ikke tatt tak i. Veldig lite betryggende at en tjeneste som i tillegg til å beskytte borgerne, har rikets sikkerhet som arbeidsfelt. Et nytt eksempel på ikke-mitt-bord-holdnig. Vi er tilgjengelig for en gjennomgang når som helst og hvor som helst.

Brev til DnB

På DnB sine nettsider fremkommer det at de tar hvitvasking og terrorfinansiering på alvor.

I DNB har vi tre forsvarslinjer i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering:

Førstelinjen er alle konsernets operative funksjoner (forretnings-, stabs- og støtteområdene). Førstelinjen har den direkte kontakten med kundene. Et viktig prinsipp i antihvitvaskingskarbeidet er å kjenne kunden. Dersom det dukker opp betalinger som vi ikke forstår bakgrunnen for, har vi plikt til å undersøke hvor pengene kommer fra. Hvis noe er mistenkelig, er vi forpliktet til å rapportere til Økokrim.

Group Risk Management og Group Compliance utgjør DNBs andre forsvarslinje, og er uavhengige kontrollfunksjoner som overvåker, kontrollerer og følger opp ledelsen og de ansatte i konsernets operative funksjoner. Group Compliance rapporterer direkte både til konsernsjefen og styret.

Tredje forsvarslinje er bankens internrevisjon, som med en risikobasert tilnærming gjennomgår og vurderer konsernets prosesser for styring og internkontroll. Internrevisjonen skal kontrollere at banken følger interne retningslinjer, samt at organisasjonen er tilstrekkelig godt rustet til å etterleve gjeldende lovregler. Internrevisjonen rapporterer direkte til både konsernsjefen og styrelederen.

Uventet hjelp på Tigrinja

Her følger en video laget på Tigrinja som omhandler denne saken

Tekeste Tesfamicael – Virksomhet Indianapolis

I første runde i retten hevdet Tekeste Tesfamicael at han kun var på besøk i Indianapolis og i den forbindelse nå var Corona-fast. Han hevdet hardnakket at hans bopel var Asmara, Eritrea.

Dette synes for oss noe merkelig i det han i Februar-2017 kjøpte en fast eiendom. Denne eiendommen ble betalt kontant! I den forbindelse finnes ingen pantegjeld på eiendommen til noen bank.

12672 Majestic Way Fishers, IN 46037

Den 20 Februar 2017 stifter Tekeste Tesfamicael selskapet:

TT Majestic Aron LLC

Business ID 201702201181789

Selskapets firmaadresse er 12672 Majestic WayFishers, IN 46037, samme adresse som eiendommen.

For oss synes det veldig merkelig at han hevder fortsatt å være bosatt i Asmara, tatt i betraktning at han driver et eiendomsselskap i Indianapolis, i den forbindelse ervervet eiendom.

Norske myndigheters berørings angst

I juni 2020 ble Proba rapporten offentliggjort. Proba rapporten var et bestillingsverk fra Kunnskapsdepartementet som tok for seg Press og kontroll fra regimer og stater flyktningene har rømt fra og søker beskyttelse og asyl i Norge. Når det gjelder Eritreerne har asylinstituttet i Norge spilt fallitt.

Kunnskapsdepartementet har låst Proba rapporten ned i en skuff og kastet nøkkelen. Finn Våge leder av Eritrea Komiteen har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med Kunnskapsdepartementet for å få svar på hvilke tiltak som skal settes i verk, men blir møtt med en kald skulder. Kunnskapsdepartementet lider av berøringsangst å velger å skuffe rapporten under teppet.

Økokrim ligger i følge Dn.no og sjef Økokrim med brukket rygg. Økokrim som har ansvaret for å behandle innrapporterte mistenkelige transaksjoner fra banker og finans institusjoner er ikke i stand til å utføre sine oppgaver. I løpet av 2020 greide de å stoppe 4 av 5000 innrapporterte mistenkelige transaksjoner.

DnB har ikke besvart vår henvendelse, noe vi tar som en bekreftelse på at transaksjonene på NOK 50 Mill overført fra det Eritreiske regimet, aldri ble rapportert Økokrim som mistenkelige transaksjoner.

Finanstilsynet har bekreftet å ha mottatt “varsel” fra oss, og at vi blir behandlet som en “varsler” uten innsynsrett. Vi sitter igjen med et regelverk utarbeidet av Finanstilsynet som er umulig å kunne kontrollere i det den etaten som skal være kontrollerende part ikke er i stand til å ettergå mistenkelige transaksjoner. I flere år har Norge vært og er en gullgruve for regimer og kriminelle til å vaske penger, i den forbindelse benytte Norske banker som transittland til pengeoverføringen. Norge er ansatt for å være et trygt land og som EØS medlem ansett å være kapable i kampen mot hvitvasking og terrorfinans. Virkeligheten er en helt annen. Risikoen for at transaksjoner skal bli stoppet i Norge er minimal, noe regimer og kriminelle grupperinger vet å utnytte.

Brev til PST

Den 16 Mai-2021 forfattet jeg et brev til sjef PST med kopi til Justisdepartementet og POD. PST var inne i denne saken i 2013 og det ble skrevet en samlerapport med betegnelse 2013-20. Rapporten er hemmeligstemplet og kan dessverre ikke offentliggjøres her. Denne rapporten avdekker flere kriminelle forhold Tekeste Tesfamicael har gjort seg skyldig i, men av en eller annen grunn blir disse forholdene ikke gjort noe med. Berøringsangst ?

Vårt brev av 16 Mai til sjef PST er ikke hemmeligstemplet og legges ut her i sin helhet.

Som forventet fikk vi aldri noe svar fra Sjef PST. Dette medførte at vi den 4 Juli 2021 fulgte opp med ett nytt brev. Denne gangen med Justisdepartementet og POD som kopister.

Vi fikk aldri noe svar fra Sjef PST denne gangen heller, men POD svarte etter noen dager.

Brev 2 Sjef PST, POD dat. 1 Juli-2021

Som forventet fikk vi aldri noe svar fra Sjef PST eller andre innenfor PST. POD derimot svarte i løpet av noen få dager.

Brev fra POD

Som det fremgår av brevet fra POD, oversendte de sakens dokumenter til Økokrim.

Ny kontakt med Økokrim

Tilbakemelding på POD sin oversendelse til Økokrim uteble. I den forbindelse stilet vi en e-post til Sjef Økokrim hvor vi etterspurte en tilbakemelding på oppfordringen fra POD.

Den 16 August 2021mottok vi svar fra Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, Sjef EFE, Økokrim pr e-post. Denne gangen svarte han på egen hånd, ikke via en sivilt ansatt som forrige gang . Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora skriver følgende: Vi kan ikke se at Deres siste henvendelse i SÆRLIG grad endrer sakens status

Etter vår oppfatning er det tilkommet flere alvorlige lovbrudd som PST har vært kjent med i flere år, uten at etterforskning har blitt iverksatt. Dette er opplysninger vi ble kjent med etter at vi fikk tak i PST-Samlerapport E-2013-20. Vi kan nevne følgende kriminelle forhold i tillegg til bedrageri av NOK 46 Mill, Hvitvasking av NOK 50 Mill, Skatteunndragelse NOK 8-11 Mill. Brudd på regnskapslov, lov om revisjon, aldri levert en næringsoppgave. Operert som agent for den eritreiske stat i den forbindelse bistått i den eritreiske stat sin hvitvasking og bankoverføringer fra Eritrea, UAE på vegne av det eritreiske regimet. Disse transaksjonene går i særdeleshet transitt Norge og Scandinavia til USA. Dette er jo transaksjoner som burde vært stoppet av Økokrims avdeling EFE, hvor Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora er sjef.

Arrogansen fra Førstestatsadvokaten topper seg når han avslutter med følgende: Ytterligere henvendelser om saken til Økokrim kan ikke forventes besvart.

Da svar uteble tillot vi oss den 31 August-2021 å sende et oppsummerende brev til Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i håp om at han kom på bedre tanker.

Pr 28 September 2021 har vi ikke fått noen tilbakemelding fra hverken Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora eller andre i Økokrim, bestemmer vi oss for å anmelde Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora til Spesialenheten for politisaker for grov tjenesteforsømmelse jf Tjml§15 m.m

Anmeldelse til Spesialenheten for Politisaker

Den 1 Oktober 2021 mottar vi bekreftelse på anmeldt forhold fra Spesialenheten for Politisaker. Det gjenstår å se om hvorvidt Spesialenheten for Politisaker åpner etterforskning mot en av sine egne. Vi vil oppdatere fortløpende